گزارش پیشرفت پروژه یاسمن، گروه کیوب ۲

خلاصه وضعیت پروژه: -اهم فعالیت های اجرایی انجام شده در ماه گذشته از تاریخ 03/06 : با توجه به  اتمام کلیه فعالیت های نازک کاری داخل واحدها- نقاشی دست آخر و نهایی در حال انجام می باشد- تنها آیتم باقیمانده در مسیر بحرانی اجرای آسانسور می باشد که با توجه به شروع عملیات اجرایی از …

Copyright cubegroup.co © 2009 — 2022
Copyright cubegroup.co © 2009 — 2022
Copyright cubegroup.co © 2009 — 2022

Powered by Marketgram